ระบบนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่
(สถาบันการศึกษา)

คำแนะนำการใช้งานระบบ

ระบบนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่

เป็นระบบงานสำหรับสถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อจัดอบรมให้แก่นิสิต/นักศึกษาสาขาบัญชีที่กำลังจะจบการศึกษาเป็นบัณฑิต ให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี โดยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th)

1. Webbrowser ที่แนะนำในการใช้งานกับระบบนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ Internet Explorer, Firefox, Safari และ Google Chrome บน Windows
2. ลงทะเบียน เพื่อยื่นคำขอ Username และ Password ในการเข้าใช้ระบบ
3. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะส่ง Username และ Password ให้ทาง e-mail ของสถาบันฯ ที่ท่านระบุไว้ พร้อมทั้งท่านต้อง Login ผ่าน Activated Link ที่แจ้งใน e-mail ในการใช้งานครั้งแรกเท่านั้น
4. สถาบันฯ ต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของข้อมูลที่นำเข้า (ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน) สู่ระบบนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่
5. ข้อมูลเอกสารแนบหรือไฟล์ที่จะนำเข้าระบบในรูปแบบสกุล .png .jpg .pdf และ .tiff
6. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ก่อนการนำเข้าส่งข้อมูลในระบบ